Pages Menu
Categories Menu
Atrakcyjne wyjazdy na stypendia do USA

Atrakcyjne wyjazdy na stypendia do USA

Do 20 maja br. naukowcy i doktoranci, prowadzący badania w zakresie kardiologii, onkologii, alergologii i chorób zakaźnych, mogą składać wnioski stypendialne w Programie im. prof. Franciszka Walczaka. Stawką dla najlepszych jest wyjazd do najlepszych ośrodków medycznych i naukowych w USA oraz możliwość zdobycia doświadczenia w naukowym środowisku międzynarodowym.

Ministerstwo Zdrowia wraz z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej zainaugurowało wspólny program stypendialny, dedykowany młodym lekarzom i naukowcom, posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora lub – mającym otwarty przewód doktorski (nie dłużej niż trzy lata). Jednym z warunków ubiegania się o prestiżowe stypendium jest także konieczność udokumentowania zatrudnienia w polskich szpitalach klinicznych, uczelniach, instytutach naukowych lub badawczych.

CEL PROGRAMU

Wnioski o finansowanie stypendium zainteresowani lekarze i badacze mogą składać wyłącznie indywidualnie. Pobyt w konkretnym amerykańskim ośrodku badawczym lub medycznym może trwać od trzech do sześciu miesięcy.

Głównym celem programu stypendialnego jest umożliwienie współpracy z amerykańskimi specjalistami oraz zdobycie nie tylko konkretnych umiejętności, ale także nowych kontaktów naukowych. Pozyskane doświadczenie i poszerzone kwalifikacje stypendystów powinny przełożyć się na konkretne inicjatywy – z zakresu profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób cywilizacyjnych – które będą mogły być wdrożone w polskich ośrodkach naukowych oraz klinicznych placówkach medycznych.

WNIOSEK

Wypełnienie aplikacji stypendialnej nie jest trudne, ale czasochłonne. Jednym z najważniejszych zadań do zrealizowania, jeszcze przed rozpoczęciem pracy nad wnioskiem, jest znalezienie instytucji goszczącej w USA (ośrodka medycznego lub naukowego), w której stypendysta planuje zrealizować własny program stypendialny. Przedstawiciel instytucji z USA nie tylko musi wyrazić zgodę na przyjazd stypendysty, ale także – przedstawić zaproszenie (skan dokumentu musi być dołączony do wniosku stypendialnego), w którym potwierdzone jest zainteresowanie nawiązaniem współpracy z potencjalnym stypendystą programu NAWA, w tym umożliwieniem mu pobytu w ośrodku, we wnioskowanym okresie oraz wsparciem w realizacji zadań, opisanych w planie badawczym.

MOTYWACJA

Potencjalny stypendysta w swojej aplikacji musi opisać działania, które zamierza zrealizować w ośrodku amerykańskim. Wśród możliwych działań są m.in. przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych, pozyskanie materiałów do pracy naukowej lub zdobycie nowego doświadczenia zawodowego i naukowego poprzez poznanie dobrych praktyk i metod pracy, stosowanych w ośrodku goszczącym. Stypendysta może jednak zaproponować również inne, własne propozycje aktywności naukowej lub akademickiej. Konieczne jest również uzasadnienie wyboru konkretnej instytucji i zespołu badawczego, ale także – przedstawienie korzyści ze współpracy, zarówno dla naukowca, jak i ośrodka macierzystego (polskiego szpitala klinicznego lub ośrodka naukowego).

WAŻNE DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIE

Przy ocenie merytorycznej wniosku pod uwagę będzie brana dotychczasowa kariera zawodowa i akademicka oraz osiągnięcia naukowe i zawodowe wnioskodawcy, czyli osoby indywidualnej, wykonującej zawód badacza lub medyka w polskiej klinice lub ośrodku badawczym, z siedzibą w naszym kraju. Ocenie podlega także renoma i poziom naukowy wybranego ośrodka amerykańskiego, w którym stypendysta planuje realizować program badawczy, ale także lidera, który sprawować będzie opiekę merytoryczną nad badaczem z Polski. Wnioskodawca musi przekonać ekspertów oceniających aplikację do swojego wyboru ośrodka do zaplanowanych działań, ale także – odniesienia do danej dyscypliny, w tym wykonywanych procedur, czy stosowanych technik.

WARTOŚĆ NAUKOWA

Najwyżej punktowanym kryterium jest wartość naukowa i praktyczna planowanego projektu. Chodzi tu przede wszystkim o zakres planowanych działań, metody realizacji, planowane rezultaty, ale także – adekwatność czasu trwania projektu do zaplanowanych działań. Zrealizowanie programu stypendialnego powinno stać się początkiem kolejnego etapu w karierze. Eksperci oceniający aplikację pod uwagę wezmą również wpływ udziału w programie stypendialnym na dalszy rozwój wnioskodawcy, ale także – rozwój danej dziedziny lub dyscypliny naukowej. Chodzi o możliwość przeniesienia dobrych praktyk z ośrodka w USA, dotyczących m.in. organizacji pracy, opisywanych procedur, realizowanych zabiegów, stosowanych technik, czy wykorzystywanych technologii, narzędzi i zasobów. A wszystko to w odniesieniu do profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób układu krążenia, nowotworów, alergii lub chorób zakaźnych. Wnioskodawca musi także wskazać możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w ośrodku macierzystym, w Polsce, po zakończeniu realizacji programu stypendialnego w USA.

OCENA WNIOSKU

Wniosek stypendialny, w języku angielskim, wraz z koniecznymi załącznikami, można składać wyłącznie w formie elektronicznej, w systemie teleinformatycznym Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie dostępnym na stronie: https://programs.nawa.gov.pl.

Aplikacje, składane w konkursie, będą oceniane m.in. pod względem planowanych przez potencjalnego stypendystę, efektów, które mają szansę zostać osiągnięte, nie tylko w trakcie, ale także – po zrealizowaniu planu stypendialnego, już po powrocie do instytucji macierzystej. Jednym z pomysłów na efekty, które trzeba opisać we wniosku stypendialnym, może być składanie wspólnych polsko-amerykańskich aplikacji w konkursach grantowych, ogłaszanych przez prestiżowe instytucje amerykańskie, np. Amerykański Instytut Zdrowia. Pozyskane w czasie pobytu stypendialnego kontakty i umiejętności współpracy w zespole medycznym lub badawczym z pewnością okażą się inspirujące do podejmowania wspólnych działań projektowych, finansowanych w całości przez stronę amerykańską.

MAGDALENA POKRZYCKA-WALCZAK5/5 - (1 vote)