Pages Menu
Categories Menu
Insulina glargine na liście refundacyjnej od 1 września 2015 r.

Insulina glargine na liście refundacyjnej od 1 września 2015 r.

ABASAGLAR® – insulina glargine firmy Lilly na liście refundacyjnej od 1 września 2015 r.
Od 1 września 2015 roku lek ABASAGLAR® – insulina glargine produkowana przez firmę Eli Lilly – zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia, został objęty refundacją ze środków publicznych[1].
ABASAGLAR® jest insuliną o identycznej sekwencji aminokwasów co insulina glargine firmy Sanofi-Aventis i jest pierwszą biopodobną insuliną zatwierdzoną przez Komisję Europejską na podstawie kompleksowego programu badawczego obejmującego dane przedkliniczne oraz dane z badań klinicznych[2].
Wyniki badań farmakokinetycznych, farmakodynamicznych oraz badań klinicznych III fazy wykazały, że ABASAGLAR® jest insuliną skuteczną i bezpieczną w leczeniu pacjentów z cukrzycą typu 1 i typu 2[3,4,5].
Objęcie refundacją leku ABASAGLAR® zwiększy dostępność do terapii długodziałąjącymi analogami insuliny dla pacjentów z cukrzycą w Polsce. Pacjent uprawniony do refundacji zapłaci za ABASAGLAR® znacząco mniej w porównaniu z pozostałymi długodziałającymi analogami insuliny, które znajdują się na liście refundacyjnej.

O leku ABASAGLAR®
ABASAGLAR® jest lekiem na receptę do podawania 1 raz na dobę w celu leczenia cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat. Insulina ABASAGLAR® jest dostępna w Polsce w postaci wkładów o pojemności 3 ml, przeznaczonych do stosowania we wstrzykiwaczach HumaPen ® SAVVIO firmy Lilly. Wstrzykiwacze do insulin firmy Lilly są dostępne bezpłatnie dla pacjentów w poradniach diabetologicznych oraz większości oddziałów szpitalnych na terenie całego kraju.
Zasady refundacji leku ABASAGLAR®
ABASAGLAR® jest finansowany ze środków publicznych od 1 września 2015 roku. Zakres wskazań objętych refundacją obejmuje:

  • cukrzycę typu 1 u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat,
  • cukrzycę typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8%,
  • cukrzycę typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii,
  • cukrzycę o znanej przyczynie (zgodnie z definicją WHO).

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2015 r. ABASAGLAR® jest produktem wyznaczającym limit finansowania w grupie limitowej 14.3, Hormony trzustki – długodziałające analogi insulin. Jest tym samym lekiem z najniższą dopłatą w danej grupie (zarówno za 1 wkład 3 ml, 5 wkładów po 3ml jak i całe opakowanie 10 wkładów po 3 ml).
Odpłatność dla pacjenta uprawnionego do refundacji za opakowanie zawierające 10 wkładów po 3 ml wynosi 107, 32 zł, odpłatność za jeden wkład to 10,73 zł. Pacjent uprawniony do refundacji zapłaci za ABASAGLAR® znacząco mniej w porównaniu z pozostałymi długodziałającymi analogami insuliny, które znajdują się na liście refundacyjnej.

Przypisy:

1. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, srodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2015 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. 2015.42)
2 Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). Assessment report. ABASAGLAR. European Medicines Agency. 2014:1-65. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/002835/WC500175383.pdf. Pobrano 1 września 2015
3 ABASAGLAR®, Charakterystyka Produktu Leczniczego, Maj 2015.
4 T.C. Blevins et al.: Efficacy and safety of LY2963016 insulin glargine compared with insulin glargine (Lantus®) in patients with type 1 diabetes in a randomized controlled trial: the ELEMENT 1 study. Diabetes, Obesity and Metabolism 17: 726–733, 2015
5 J. Rosenstock et al.: Similar efficacy and safety of LY2963016 insulin glargine and insulin glargine (Lantus®) in patients with type 2 diabetes who were insulin-naïve or previously treated with insulin glargine: a randomized, double-blind controlled trial (the ELEMENT 2 study). Diabetes, Obesity and Metabolism 17: 734-741, 2015

4.4/5 - (28 votes)